top of page
GO! scholengroep Gent zoekt leidinggevend talent

Als GO! scholengroep Gent investeren we in sterke professionals. We doen dit onder meer door de talenten van onze personeelsleden verder te helpen ontplooien via een breed aanbod aan opleidingen en nascholingen, waaronder de opleiding Talentenwerf.

- Wil je van op de eerste rij mee beleid maken op school?

- Wil je kennis maken met een job als leidinggevende in het onderwijs?

- Ambieer je in de toekomst het ambt van (adj-)directeur of coördinator CLB?

Dan is de opleiding ‘Talentenwerf (adjunct-)directeur’ het uitgelezen startpunt. De opleiding biedt een kennismaking met het ambt van (adjunct-)directeur of coördinator CLB. Via een boeiende mix van inhoudelijke sessies, job shadowing en uitdagende opdrachten versterken we jouw competenties en word je ingewijd in een job als leidinggevende binnen onderwijs.

Het volgen van de opleiding én het behalen van een toegangsticket (‘jeton’) is een vereiste om daarna door te stromen naar een vervolgopleiding voor selectie en bevorderingsambten ingericht door het GO!.

Inhoud opleiding

Via de opleiding willen we onderwijsprofessionals laten proeven van een leidinggevende functie binnen onderwijs.

Het opleidingsprogramma bestaat uit:

- Inhoudelijke sessies rond beleidsvoerend vermogen, visie-ontwikkeling, helder en authentiek communiceren, motiverend leidinggeven, vergaderingen leiden en moeilijke gesprekken voeren;

- Job shadowing: een dag in het spoor van een directeur;

- Uitdagende opdrachten;

- Sessies met ruimte voor opbouwende feedback in een klimaat van leren met en van elkaar.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Om te kandideren dien je aan een aantal technische selectiecriteria te voldoen.

- beschikken over het vereiste bekwaamheidsbewijs om het ambt te kunnen uitoefenen waarvoor ze kandideren;

- op het einde van het schooljaar waarin de kandidaten de Talentenwerf hebben doorlopen, beschikken over minstens één van de volgende ervaringen:

o minimum 5 jaar dienstanciënniteit binnen het GO! of;

o minimum 5 jaar relevante ervaring in of met onderwijs of minimum 5 jaar ervaring als nascholer of;

o minimum 3 jaar relevante ervaring in leidinggeven in onderwijs gerelateerde contexten of;

o minimum 1 jaar ervaring als waarnemend directeur in het GO!.

- De selectiecommissie valideert op autonome wijze de relevante ervaring.

- beschikken over een recent bewijs van goed gedrag en zeden, model 2 (gedateerd maximum 2 maanden voor de afgifte van dit bewijs);

- geen evaluatie onvoldoende of betrokken zijn in een tuchtprocedure;

- beschikken over een evaluatieverslag van de Talentenwerf (ten laatste op de laatste lesdag talentenwerf).

De kandidaten maken eerst een selectieproef. De opleidingscommissie neemt daarna een beslissing welke kandidaten toegelaten worden tot de opleiding.

Je kandidaat stellen

Je stelt je kandidaat door een dossier samen te stellen. Je dossier bestaat uit:

- een recent curriculum vitae.

- de persoonlijke motivatie voor het ambt met duidelijke vermelding van het ambt waarvoor je kandideert. (lettertype: calibri, 12p – max. 2 pagina’s)

- een persoonlijke visie op het ambt. (lettertype: calibri, 12p – max. 2 pagina’s)

- een bewijsstuk anciënniteit binnen het GO!, de scholengroep of andere relevante, leidinggevende ervaring.

- een bewijs model 2 van goed gedrag en zeden. (gedateerd maximum 2 maanden voor de afgifte van dit bewijs);

- een bewijsstuk vereist bekwaamheidsbewijs.

- verklaring op eer, bevestigd door het instellingshoofd: geen evaluatie onvoldoende of onderworpen aan tuchtprocedure.

- het ingevuld sjabloon competentieprofiel: de kandidaat maakt een zelfevaluatie aan de hand van het competentieprofiel. Men omschrijft aan de hand van concrete voorbeelden in welke mate men bepaalde competenties al bezit of nog dient te ontwikkelen. De kandidaat maakt zelf het competentieprofiel.

Dit dossier bezorg je uiterlijk op woensdag 25 oktober om 12u via mail aan ad@scholengroep.gent, algemeen directeur, en sofie.de.smet@scholengroep.gent beleidsmedewerker HRM;

Verder verloop

De selectiejury buigt zich over de dossiers en nodigt de kandidaten uit voor een selectiegesprek op 7 of 8 november. Na dit gesprek brengen we de kandidaten op de hoogte of ze mogen starten aan de talentenwerf. Op donderdag 23 november (16u) vindt de eerste sessie van de opleiding plaats. 

Wil je je kandidaat stellen dan is het goed om beide data alvast te blokkeren in je agenda.

Meer info

Uitgebreide informatie over de opleiding vind je in de handleiding van de opleiding. Of je kan contact opnemen met Sofie De Smet of telefoon (0473/90 33 57)

bottom of page